Kreativitéit

Kreativitéit ass d’Kompetenz, fir aus Bekanntem Neies ze schafen, fir mat Logik a Fantasie Erausfuerderungen ze begéinen. Kreativitéit brauch onbegrenzte Méiglechkeete fir ze spillen, auszeprobéieren a Feeler ze maachen. Heiansdo brauch se ee Kader, mee Bewäertung an Drock dinn hir net gutt.
LuDUS fërdert Kreativitéit mat Virbiller, déi Neies ausprobéieren, mat fräiwëllegen “Challenges” a mat onbegrenzter Zäit fir ze spillen.