Geloossenheet

Geloossenheet ass e Gefill vu Rou, vu Sécherheet, vu Selbstvertrauen och a schwirege Situatiounen. Si ka sech entwéckele wann e Mënsch d’Méiglechkeet kritt sech an enger Communautéit, an där e sech wuelfillt, selwer kennenzeléieren, seng Méiglechkeeten ze entdecken a seng Grenzen ze akzeptéieren.
LuDUS fërdert Geloossenheet mat Meditatioun, dem Asaz fir Gerechtegkeet a vill Zäit fir eege Projeeën.