Biergersënn

Biergersënn ze hunn bedeit, sech fir d’Allgemengwuel matverantwortlech ze fillen, sech fir d’Gesellschaft ze
intresséieren a sech fir hir ganzheetlech, positiv Evolutioun anzesetzen. Et ass an enger Zäit vu gewaltegen ökologeschen a sozialen Erausfuerderungen enorm wichteg, dës Verantwortlechkeet sech vu klengem un entfalen ze loossen.
LuDUS fërdert Biergersënn duerch praktizéiert Demokratie an dem aktive Kontakt mat aneren Associatiounen, mat Entreprisen an Eenzelpersounen.