Interview iwwert dat 1. Trimester (1. Deel)

Firwat hues de dech fir LuDUS intresséiert?

Well et mir net gefällt an der Schoul, wou ech muss sou Saache man déi si man, an hei sinn ech méi fräi, an hei kann ech och méi mat anere Saache mech beschäftegen déi mech interesséieren.

Lo ass een Trimester eriwwer. Wat denks du dann iwwert dat Ganzt? Huet et sech gelount, war et eng gutt Entscheedung oder géifs de léiwer erëm an d’Schoul zréckgoen?

Also, et huet mer zimmlech vill gefall. Dat meescht war flott, an ech géif net gären zréck an d’Schoul; awer ‘t ass ganz schnell ëmgaang. Ech hunn och vill flott Saache bäigeléiert.

Du gëss jo als “Homeschooler” reegelméisseg kontrolléiert vun der Direktioun. Wéi gëss de domat eens? Du muss dech jo iergendwéi virbereeden; du kanns net ganz maache wat s de wëlls. Wéi méchs de dat dann, fir dass de herno an där Kontroll do genuch weess?

Meng Mamm seet mer, ech soll all Dag e puer Säite schreiwen, Mathe man a sou, a meng Mamm seet wann ech sou weider man seet d’Direktorin warscheinlech dass ech bleiwe kann. Ech sinn awer zimmlech gestresst, well dat ass meng éischt Kéier.

Du méchs awer och verschidde vun dengen Aufgaben hei bei LuDUS, oder méchs de alles doheem wat se de muss maache fir déi Kontroll?

Dat meescht man ech doheem, awer hei man ech och e bësse Mathe.

Wat géifs de da lo soen, wat s de bei LuDUS geléiert hues wat s de an där “normaler” Schoul warscheinlech net géifs léieren?

Zum Beispill mat Holz schaffen, oder .. ech wëll Chimie hei léieren … . Ech hunn och geléiert selwer ze entscheeden wéini ech wat man, mer mäin eegene Plang ze man, ouni dass ee seet, elo méchs de dat, dat an dat.

Wat bedeiten déi 3 Wierder “Demokratie”, “Uechtsamkeet” a “Selbstbestëmmung” fir dech? Wat hues de doriwwer geléiert an där Zäit wou s de hei wars?

Fir mech heescht Demokratie, zesummen entscheeden an zesumme schaffen, also och deenen aneren hir Meenung froen, net alles eleng entscheeden. Uechtsamkeet heescht fir mech, mat deem anere gutt ëmzegoen, a wann een eppes stéiert, da kann ee probéieren dat besser ze man. An net déi aner beleidegen a sou … also dat huet vill mat Respekt ze dinn. Selbstbestëmmung hunn ech net ganz verstan, awer bis elo heescht dat fir mech, et soll een och selwer entscheeden, e bëssen, … jo.

Wat wënschs du der dann elo fir dech am LuDUS? Wann s de d’nächst Trimester erëmkënns, wéi soll et weidergoen?

Ech wënsche mer e bësse méi iwwert Kriminologie ze wëssen, an och Chimie ze man. Soss wënschen ech mer näischt de Moment.

Merci.