De Ludi spillt

Op enger Spillplaz iergendwou zu Lëtzebuerg

– Hallo Klengen. Wéi heeschs du dann?

– Ma ‘Klengen’ eben.

– Pardon, neen, ech mengen, wéi ass däin Numm?

– Ludi. An däin?

– René.

– Wëlls du mat mir spillen?

– Jo, wann ech däerf.

– Natierlech däerfs de. Oder huet déng Mama nee gesot?

– Neen. Wat méchs du dann?

– Ech bauen eng Buerg aus Sand.

– Oh, gutt. Da setzen ech en Tuerm dobäi.

– Okee.

Si bauen.

– So Ludi.

– Jo, René.

– Wéivill Joer hues du?

– Sechs. An du?

– Fënnefasechzeg. Mee misst du dann net an der Schoul sinn?

– Neen. An du?

– Ech si scho fäerdeg mat der Schoul.

– Ma ech och.

– Mee mat sechs fänkt een awer réischt u mat léieren.

– Wat ass dat, léieren?

– Ma zum Beispill wann s de erkläert kriss wéi dat geet mam liesen, mam schreiwen a mam rechnen.

– Firwat muss ech dat gekläert kréien?

– Fir dass de weess wéi et geet.

– A firwat muss ech dat wëssen?

– Fir dass de kanns Bicher liesen an am Buttek eppes akafen.

– Awer dat mécht méng Mama schonn. An heinsdo de Papa.

– Mee du solls dat an der Zukunft och kënnen.

– Wat ass Zukunst?

– Zukunft ass dat wat méi spéit geschitt. Wann s de méi al bass.

– A okee. Ech sinn awer net méi al. Ech si lo hei a spillen.

– Kanner mussen ufänken ze léieren wann se kleng sinn, well dat dauert laang.

– Firwat?

– Well et schwéier ass.

– Firwat muss ech déi Zukunst da maachen?

– Fir dass de kanns ee Beruff léieren a Geld verdéngen.

– Firwat muss ech ee Ruff mat Geld verdéngen?

– Da kanns de der een Haus kafen an een Auto an an d’Vakanz fueren.

– Ech hu schonn een Haus an een Auto a ganz vill Vakanz. Awer däin Tuerm huet keng Fënsteren. +++