Léiwe Gaascht, dee Blog hei erzielt vun den Erfarungen an Iwwerleeungen vun all deenen, déi eleng, mat hirem Partner oder mat hirer Famill um Projet vun engem demokratesche Léieruert zu Lëtzebuerg matschaffen oder sech och nëmmen no alternativen, mënscherechtskonforme Bildungsméiglechkeeten ëmkucken a bereet sinn, sech selwer op deem Wee ze veränneren.

Cher visiteur, ce blog est consacré aux expériences et aux réflexions de tous ceux qui s’investissent, seul, avec leur partenaire ou avec leur famille, dans la création d’un lieu d’apprentissage démocratique au Luxembourg, ou qui recherchent des possibilités d’éducation alternatives et conformes aux droits humains tout en étant prêts à se (laisser) transformer au cours de ce processus.

Liebe Besucherin, lieber Besucher, dieser Blog ist den Erfahrungen und Überlegungen all derer gewidmet, die allein, mit ihrem Partner oder mit ihrer Familie an der Schaffung eines demokratischen Lernortes in Luxemburg beteiligt sind, oder die nach alternativen und menschenrechtskonformen Bildungsangeboten suchen und bereit sind, sich dabei selbst zu verändern.

Dear visitor, this blog is dedicated to the experiences and reflections of all those involved, alone, with their partner or their family, in the creation of a democratic learning centre in Luxembourg, or who are looking for alternative and human rights compliant educational opportunities and ready to be transformed in the process.