Een Don maachen

An eiser Gesellschaft gëtt et näischt fir näischt. Mir setzen eis den Ament zwar onbezuelt fir eise Projet an, mee fir deene klengen a jonke Bierger vu Lëtzebuerg e permanenten Zenter mat Ressourcen a Personal fir selwergesteiert Léieren ze bidden, brauche mer verständlecherweis Geld. Dofir biede mer Iech em eng finanziell Ennerstëtzung a Form vun engem eemolegen Don oder engem Ordre permanent.

Account number: LU54 0019 5255 0486 1000

BIC: BCEELULL