Member ginn

Als Member vu LuDUS ënnerstëtzt Dir déi konkret Entwécklung vun enger alternativer Bildungskultur zu Lëtzebuerg, déi op engem ganzheetleche Mënschebild, de Kannerrechter an dem Fërdere vu prioritäre Liewensbewältegungskompetenze baséiert. Dir gitt reegelméisseg iwwert d’Etappe vun där Entwécklung informéiert a kënnt natierlech och aktiv dorun deelhuelen.

Fir Member fun eiser a.s.b.l. ze gin einfach dësen Formular ausfëllen:

Mir halen eis Memberen mat reegelméissegen Emailen au Courant vum aktuelle Stand vum Projet.